Z BURJO PO EVROPI V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+

 S projektom Nove perspektive znanja izvajamo učne mobilnosti osebja za izboljšanje dobrih praks neformalnega izobraževanja pripadnikov manjšin

Delovni obisk pri partnerski organizaciji Mestna občina Zagreb

Zagreb je prestolnica najmlajše članice Evropske unije, slovenske južne sosede Hrvaške. S približno milijon ljudi, kolikor jih šteje, je tudi največje mesto na Hrvaškem. V zadnjem desetletju se je razvil v pravo evropsko metropolo, katero letno obišče preko 600.000 tujih turistov z vseh krajev sveta. V Zagrebu poleg številnih tujih predstavnikov diplomatskega in gospodarskega sektorja ter tujih študentov, živi tudi več kot 5% pripadnikov različnih etničnih manjšin.

Mestna občina Zagreb je največja lokalna veja oblasti na hrvaškem, sočasno ima tudi status županije, hrvaškega regijskega območja. Mesto Zagreb šteje preko 3000 zaposlenih, delo znotraj občine pa je organizirano preko različnih zavodov, uradov, služb in ustanov.

Zavod Burja je ena izmed redkih nevladnih organizacij iz Slovenije, kateri je Mesto Zagreb privolilo svoje partnerstvo v projektu. Odločitev o tem je sprejel dolgoletni župan Mesta Zagreb, g. Milan Bandić, sklep o partnerstvu št. 251-03-02-19-2 z dnem 19.02.2019 pa je bil objavljen tudi v službenem listu Mesta Zagreba.

Zavod Burja je skozi obstoječi projekt Nove perspektive znanja navezal službene stike z Mestom Zagreb, videl in spoznal strukturo mestne občine in njenega delovanja ter skozi vrsto delovnih sestankov, še posebej v okviru Mestnega urada za izobraževanje in pa Mestnega urada za socialno zaščito in invalidnost, pridobil neprecenljivo znanje in izkušnje za razumevanje izdelave in implementacije različnih politik za razvoj izobraževanja, še posebej pri delu z manjšinami.

Delovni obisk pri Mestu Zagreb je trajal od 09.12.2019 – 11.12.2019, zajemal pa je vrsto delovnih sestankov z različnimi odločevalci znotraj mestne občine in predstavniki nekaterih vladnih in nevladnih organizacij, katere delujejo na področju mesta Zagreb. Po predhodno dodelanem načrtu in programu obiska, ki ga je mestna občina predlagala in navedla kot primer dobrih praks sodelovanja za uspešno izvedbo različnih aktivnosti, ki so zasnovane znotraj različnih strateških politik dela na področju izobraževanja, sva predstavnika Burje lahko navezala stike in spoznala delo še dodatnih treh organizacij.

Prvega dne delovnega obiska sva se predstavnika Zavoda Burje srečala z Marinko Bakulo Anđelić, načelnico mestnega Urada za socialno zaščito in invalidnost, z Zorano Uzelac Bošnjak, voditeljico Mestnega oddelka za socialno zaščito, s Petro Vranjican, predstavnico mednarodnega sektorja ter z Ivano Matišić, predstavnico Urada za izobraževanje.

Predstavniki delovnega sestanka so podrobno predstavili delo vsake od služb, predstavnika Zavoda Burja pa svojo vizijo in strategijo dela ter konkretne delovne naloge, ki jih Zavod Burja izvaja na področju izobraževanja odraslih.

Naslednjega dne sva se predstavnika Burje na Mestnem oddelku za izobraževanje sestala z različnimi deležniki in odločevalci: z Mirjano Berislavić in z Martino Glasnović, voditeljicami oddelkov ter z višjimi strokovnimi sodelavkami Ivano Matišić in Tino Pospiš. Sestanki so se nadaljevali z Zorano Uzelac Bošnjak, z Anito Grgos in z Jeleno Vajagić, strokovno svetnico za socialno zaščito in planiranje.

Mirjana Berislavić in Martina Glasnović sta predstavila aktivnosti dela na področju izobraževanja, katere so v nadležnosti Mesta Zagreb. Predstavljene so bile tako aktivnosti in politike predšolske, osnovnošolske in srednješolske vzgoje kot tudi neformalnega izobraževanja oz. izobraževanja odraslih. Zorana Uzelac Bošnjak je predstavila aktivnosti in dela s področja socialne politike Mesta Zagreb (socialna politika, družinska politika, izobraževanje, nastanitvena politika ter politika civilne družbe), skrb Mesta Zagreb o različnih ranljivih skupinah, izvajanju različnih humanitarnih akcij, programih financiranja nevladnega sektorja, delo na projektih financiranih iz sredstev Evropske unije in članstvo Mesta Zagreb v Evropski socialni mreži.

Tretji delovni dan sva predstavnika Zavoda Burja s predstavniki Mesta Zagreb obiskala tri organizacije – primere dobrih praks uspešnega izvajanja različnih izobraževalnih programov in dela z ranljivimi skupinami, in sicer Ljudsko univerzo Zagreb, Zvezo gluhih in naglušnih mesta Zagreb ter Pogumni telefon.

Ljudska univerza Zagreb je največja ustanova za izobraževanje odraslih na Hrvaškem, ustanovljena je bila davnega leta 1907. Na Ljudski univerzi Zagreb sta nas sprejela doc.dr. Tihomir Žiljak, vodja oddelka za razvoj, vseživljenjsko učenje in projekte EU ter Ivana Sabo, voditeljica programov vseživljenjskega izobraževanja in projektov EU.

Ljudska univerza ima dolgo tradicijo in izkušnje na področju izobraževanja odraslih. Dejavnost njihovega dela temelji na konceptu vseživljenjskega učenja, udeleženci njihovih programov pa so različnih starosti – od starosti predšolske vzgoje do tretjega življenjskega obdobja. Poudarek njihovega dela je predvsem na poklicnem izobraževanju in usposabljanju odraslih ter na poklicnih prekvalifikacijah. Ljudska univerza izvaja programe osnovnega in srednjega izobraževanja za odrasle ter številne programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, poleg tega pa organizira  vrsto različnih programov neformalnega izobraževanja – ustvarjalne delavnice, tečaji in usposabljanja (likovna umetnost, ples, glasba, drama…). Ljudska univerza s poklicnim usposabljanjem ponuja številne programe, ki razvijajo ustvarjalnost, medkulturne kompetence in krepijo socialne, digitalne in komunikacijske kompetence. Programi so namenjeni podjetjem, starejšim, študentom ali določenim ciljnim skupinam v okviru različnih projektov, za katere univerza posebej oblikuje svoje programe. Svoje programe s posebnim poudarkom prilagajajo tudi različnim ranljivim skupinam.

Ljudska univerza je uspešno izvedla številne projekte, ki jih financira EU, trenutno izvajajo devet projektov programa Erasmus+ (KA1, KA2 in KA3), kot izvajalec ali soizvajalec. V partnerstvu z Mestom Zagreb so pred kratkim izvedli projekt ‘ZG KOMPAS – Kompetence aktivnih udeležencev izobraževanja’, katerega aktivnosti in učinke so na srečanju predstavili.

Zveza gluhih in naglušnih mesta Zagreb je prostovoljno društvo (NVO), ki združuje osebe z naglušnostjo (gluhe in naglušne), starše in skrbnike naglušnih otrok in mladih ter vse tiste, ki nimajo ali pa imajo omejeno delovno sposobnost. Društvo je ustanovljeno kot nestrankarsko in nepridobitno, s socialnimi in humanitarnimi cilji, da bi zaščitilo in spodbujalo kakovost življenja gluhih in naglušnih posameznikov. Izvajajo mnoge evropske projekte na področju socialnega podjetništva in izobraževanja, ustanovili pa so tudi podjetje ‘Znak molka’, znotraj katerega je redno zaposleno 11 oseb, izključno gluhih in naglušnih.

Predstavnika Burje sva se srečala še s predstavniki neprofitne nevladne organizacije Pogumni telefon, ki je bila ustanovljena leta 1997 za preprečevanje zlorab, zanemarjanja in nesprejemljivega vedenja nad otroki in mladimi ter za neposredno pomoč in podporo zlorabljenim in zapostavljenim otrokom in njihovim družinam. Pogumni telefon uspešno izvaja projekte, financirane iz nacionalnih in evropskih skladov, v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, organizacijami civilne družbe, lokalno skupnostjo, državnimi ustanovami in z Mestom Zagreb (npr. nedavno zaključeni projekt ‘Omrežje mladih za mesto Zagreb – za socialno vključenost’).

Ga. Čagalj Farkas, ki koordinira delo Pogumnega telefona, je spregovorila o programih, ki jih pogumni telefon izvaja (Otroška hiša Borovje, e-svetovanje, Pogumni telefon za otroke, Pogumni telefon za mame in očete, spodbujanje prostovoljstva itd.) ter na splošno o strukturi in načinu delovanja Pogumnega telefona, poudarila pa je tudi pomen prostovoljcev v organizaciji. V zadnjih 20 letih je Pogumni telefon izuril in izobrazil več kot 800 prostovoljcev.

Tako mesto Zagreb kot tudi ostale organizacije, ki sva jih predstavnika Burje obiskala, nimajo posebnih programov izobraževanja, namenjenih izključno za etnične manjšine. Zato pa je Mesto Zagreb koordinator posebnega Sveta nacionalnih manjšin, katere živijo na področju Mesta Zagreb, njihovi predstavniki pa se periodično sestajajo z namenom koordinacije dela in financiranja različnih aktivnosti, ki so prilagojene vsaki od številnih manjšin posebej. Različnih programov financiranja, tako izobraževalnih, socialnih ali kulturnih, se organizacije različnih etničnih skupnosti redno udeležujejo. Tako tudi preko razpisov Mesta Zagreb izvajajo svoje redne delovne aktivnosti.

Za sama predstavnika Zavoda Burja je bila izkušnja obiska Mesta Zagreb neprecenljiva, saj sva lahko spoznala delovanje druge največje mestne občine s prostora bivše Jugoslavije, katere pripadniki, živeči v Sloveniji, so tudi največja skupina udeležencev programov izobraževanja, ki jih Zavod Burja izvaja. Primerjava ‘zrcalne slike’ dveh sosednjih držav na sorodno tematiko, izmenjava pristopov strateškega in operativnega načrtovanja pri izvajanja različnih programov izobraževanja ter krepitev mehanizmov sodelovanja med različnimi organizacijami za doseganje večjih učinkov izobraževanja odraslih je tisto, kar bomo v naši organizaciji implementirali za doseganje večje kakovosti izobraževalnih vsebin za odrasle manjšinske pripadnike.

Ob priporočilih in pridobljenih kontaktih predstavnikov srbske in slovenske nacionalne manjšine, ki delujeta v Zagrebu in katere bo Zavod Burja obiskal v bližnji prihodnosti, je največja dodana vrednost prav odnos samih predstavnikov različnih služb in uradov Mesta Zagreb do tega obiska, znotraj programa Erasmus+ in projekta Nove perspektive znanja, saj si tudi predstavniki Mestne občine Zagreb želijo več povezovanja z različnimi slovenskimi občinami. V tem kontekstu je bila posebna dodatna vrednost obiska vzpostavitev in strateško načrtovanje skupnih aktivnosti in potencialnih projektov, ki so usmerjeni k krepitvi razvoja človeškega kapitala ter povezovanja različnih čezmejnih etničnih skupnostih na področju izobraževanja odraslih.