S projektom Nove perspektive znanja izvajamo učne mobilnosti osebja za izboljšanje dobrih praks in pristopov pri neformalnem izobraževanju pripadnikov manjšin

Zavod Burja je neprofitna nevladna organizacije iz Slovenije, s sedežem v Rimskih Toplicah. Glavni namen delovanja zavoda je razvijati izobraževalne, kulturne in umetniške programe, ki krepijo odgovorno, tolerantno in ustvarjalno družbo. Osredotočeni smo na izvedbo izobraževalnih programov, s katerimi želimo spodbujati vseživljenjsko učenje, krepiti kompetence, veščine in sposobnosti udeležencev, osvetljevati ključne probleme sodobne družbe ter spodbujati kritično mišljenje. Izvajamo aktivnosti za najbolj ranljive družbene skupine, v prvi vrsti mlajše odrasle in odrasle manjšinke pripadnike narodnosti bivše Jugoslavije, ki živijo v Republiki Sloveniji. V naše aktivnosti aktivno vključujemo tudi širšo publiko. 

S ciljem doseganja sinergijskih učinkov se pri svojem delu povezujemo z različnimi organizacijami v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju, povezujemo tudi različne ugledne strokovnjake in umetnike. Podpornica našega delovanja je Občina Laško. Poleg izvedbe različnih nacionalnih projektov imamo izkušnje tudi z evropskimi programi Erasmus+, Evropa za državljane in Evropski socialni sklad. Tesno sodelujemo z drugimi nacionalnimi in evropskimi neprofitnimi organizacijami, z lokalno skupnostjo, z mladinskimi centri, z javnimi agencijami in zavodi kakor tudi z različnimi evropskimi krovnimi organizacijami in raziskovalnimi centri. Imamo status organizacije v javnem interesu na področju kulture.

V zasledovanju sprejete strategije razvoja naše organizacije in v skladu z operativnim načrtom dela se mrežimo z različnimi slovenskimi in mednarodnimi deležniki ali sorodnimi organizacijami, tudi v okviru evropskih programov Erasmus+, Evropski socialni sklad in Evropa za državljane, vse z namenom izboljšanja delovanja, predvsem izdelave kvalitetnejšega programa izobraževalnega dela za pripadnike manjšin. 

V letu 2019 smo izvedli več kot 60 delavnic z različnimi ustvarjalci na področju manjšinske kulture in umetnosti, likovne umetnosti in oblikovanja, digitalnih in medijskih umetnosti ter kulturnega in projektnega vodenja. Izvedli smo preko 500 ur različnih izobraževalnih aktivnosti. Izdelali smo prav tako spletni tečaj z različnimi učnimi gradivi, video filmi in nalogami za samostojno delo, ki je uporabnikom na voljo preko naše spletne strani. Naše delavnice so izvajali priznani slovenski izvajalci in umetniki, med drugimi filozof in predavatelj prof. dr. Slavoj Žižek, dramatik in pesnik prof. dr. Boris A. Novak, pisatelj in dramatik Goran Vojnović, pisateljica in predavateljica dr. Jela Krečič, likovni akademik in stripar dr. Izar Lunaček ter mnogi drugi. Naših delavnic se je udeležilo preko 250 različnih udeležencev, med njimi več kot polovico takšnih, ki sebe smatrajo za pripadnike manjšin.

Za prijavo in izvedbo projekta mobilnosti Nove perspektive znanja, ki se izvaja v okviru program Erasmus+ za učno mobilnost osebja za izobraževanje odraslih, smo se odločili zaradi pomanjkanja dobrih praks in strategij na področju neformalnega izobraževanja pripadnikov manjšin. V ta namen izvajamo učne mobilnosti osebja naše organizacije pri naših štirih partnerskih organizacijah, v Italiji in na Hrvaškem. 

Manjšinske nevladne organizacije, ki izvajajo izobraževalne in kulturne programe za mlajše in starejše odrasle ali nižje kvalificirane odrasle, se soočajo s slabim interesom in motivacijo pripadnikov za neformalnim izobraževanjem, ki bi izboljšal njihovo znanje, kompetence in veščine ter posledično vplival k izboljšanju zaposlitvenih in poklicnih možnosti. Upravljanje manjšinskih kulturnih organizacij, ki izvajajo neformalno izobraževanje je specifično ter se razlikuje od klasičnih organizacij, dejavnih na področju izobraževanja odraslih. 

Ciljni pripadniki svoja manjšinska društva načeloma dojemajo kot obliko druženja in sprostitve. Zaradi pomanjkanja motivacije in časa, pomanjkanja primernih vsebinskih kulturno izobraževalnih programov ter pomanjkanja zavedanja o pomembnosti vseživljenjskega izobraževanja, pripadniki večinoma niso dovolj motivirani za vključevanje v izobraževalne, kulturne in delovne procese, s katerimi bi izboljšali njihovo integracijo v lokalno okolje in v večinsko družbo. 

Zavod Burja si želi nadgraditi obstoječe programe izobraževanja odraslih pripadnikov manjšin ter v sam proces vpeljati učinkovite spremembe na podlagi pridobljenega znanja in izkušenj, ki jih bo pridobil z izvedenimi aktivnostmi projekta. Skladno z zapisanim je namen projekta Nove perspektive znanja izvesti 14 – mesečni mobilno izobraževalni proces z aktivnostmi obiska osebja na delovnem mestu pri sorodnih partnerskih organizacijah iz Italije in Hrvaške. Skozi proces izvedbe projekta bomo prenesli primere dobrih praks na področju strateškega načrtovanja izobraževalnih vsebin, aktivnosti in projekta, izboljšanja motivacije odraslih manjšinskih pripadnikov k različnim oblikam neformalnega izobraževanja, izboljšanja možnosti in dostopa do izobraževalnih programov za manjšinske pripadnike ter krepitve mreže mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju izobraževanja oseb z manj priložnostmi. 

V projektu mobilnosti so načrtovani štirje obiski na delovnem mestu, in sicer pri ustanovah za izobraževanje odraslih Dante iz Rijeke in Praxis iz Karlovca, pri raziskovalno – izobraževalnem inštitutu za manjšine EURAC iz Bolzana v Italiji in pri Mestni občini Zagreb, pri kateri je namen obiska seznanitev z ustvarjanjem različnih izobraževalnih politik ter sodelovanje javnih in nevladnih organizacij na področju izobraževanja odraslih.

S projektom mobilnosti bomo vplivali na izboljšanje strateškega načrtovanja izobraževalnih vsebin, motivacije učečih se odraslih manjšinskih pripadnikov, izboljšali kakovost manjšinskih izobraževalnih programov, povečali izobraževalne, zaposlitvene in integracijske možnosti manjšinskih pripadnikov, izboljšali institucionalno sposobnost sodelujočih organizacij in okrepili mednarodno sodelovanje in mrežo na področju izobraževanja odraslih.