Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE in 119/21 – ZČmIS-A) Kulturno izobraževalni zavod Burja, Ulica XIV. divizije 10, 3272 Rimske Toplice, objavlja dve prosti delovni mesti (ž/m):

 1. KOORDINATOR/ICA PROJEKTA–in 

 2. POMOČ PRI KOORDINACIJI PROJEKTA.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosti delovni mesti, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • najmanj srednja šola, zaželena je visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične, pedagoške, tehnične ali naravoslovne smeri,
 • višja raven znanja bosanskega / hrvaškega / srbskega jezika in angleškega jezika,
 • izkušnje z delom na področju opolnomočenja oz./ali dela z ranljivimi družbenimi skupinami, predvsem manjšinskih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije živečih v Sloveniji,
 • ustrezno računalniško znanje (urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov, poznavanje računalniških omrežij).

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo naslednja znanja:

 • izkazane organizacijske sposobnosti in izkušnje pri projektnem vodenju,
 • izkušnje na podlagi pridobivanja in izvajanja evropskih projektov na področju kulture,
 • izkušnje z ustvarjanjem avdiovizualnih in medijskih vsebin, 
 • mobilnost, izpit B kategorije.

Opis delovnih nalog za obe delovni mesti:

 • koordinacija aktivnosti v projektu, 
 • notranje in zunanje projektno komuniciranje z različnimi deležniki, 
 • priprava metodologije za izvedbo aktivnosti v projektu, 
 • priprava načrta za komuniciranje, informiranje in trajnost, 
 • odgovornost za administrativno in logistično delo v projektu, 
 • priprava gradiv za izvedbo izobraževalnih delavnic v projektu, 
 • organizacija izobraževalnih delavnic na terenu,
 • priprava in pošiljanje vabil za izobraževalne delavnice, 
 • priprava kazalnikov (anketni vprašalniki, analize, poročila) za sprotno merjenje učinkov in rezultatov,
 • aktivna komunikacija s skrbnikom projekta, 
 • spremljanje kakovosti projekta in izvedba korektivnih ukrepov, 
 • oblikovanje dokumentov za priznavanje in potrjevanje učnih izidov v projektu, 
 • vodenje in arhiviranje projektne dokumentacije v informacijskem sistemu, 
 • zbiranje ponudb za nakup opreme in nakup opreme.

Prosti delovni mesti se razpisujete za delo v okviru operacije za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021–2023. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas na projektu, od 1. 11. 2021 do 28. 2. 2023, s polnim delovnim časom, 40 ur tedensko in poskusna dobo 3 mesecev. Prijava naj vsebuje življenjepis in motivacijsko pismo. Zaželeno je, da kandidat/ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druge izkušnje, znanja in veščine, pridobljene v neformalnem in informalnem izobraževanju.

Kandidat/ka vloži prijavo v elektronski obliki (pri čemur veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom) in jo pošlje z označbo »koordinator/ica ali pomoč pri koordinaciji« na e-naslov:

info@zavod-burja.si

 • in sicer do 14. 10. 2021.

Izbrani kandidati bodo povabljeni na individualni razgovor.

Neizbrani kandidati bodo po izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Ekipa Zavod Burja