Varstvo osebnih podatkov

Zavod Burja osebne podatke, do katerih dostopa pri svojem delu, obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov – GDPR in drugimi predpisi s področja osebnih podatkov.

25. maja 2018 se je začela neposredno uporabljati Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), ki bo v veliki meri nadomestila določbe dosedanjega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) iz leta 2004.